Економічне відділенння.

Інформація про діяльність відділення, досягнення та основні концепції розвитку

 Економічне відділення

Підготовка фахівців за спеціальністю «Бухгалтерський облік» започаткована ще у далекому 1966 році на денному відділенні Івано-Франківського автомобільно-шляхового технікуму. Наступного року відкрито ще одну спеціальність "Планування на автотранспорті". З вересня 1974 р. названі спеціальності об’єднуються. Формується економічне відділення.

1999 року в результаті об’єднання Івано-Франківського автотранспортного технікуму і лісотехнічної школи створюється Надвірнянський коледж, одним із структурних підрозділів якого стає економічне відділення. Цього ж року воно доповнюється новою спеціальністю "Фінанси", а 2001 року – спеціальністю "Економіка підприємства".

2016 року спеціальності економічного відділення згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється  підготовка здобувачів вищої освіти» перейменовані таким чином : «Бухгалтерський облік» на «Облік і оподаткування»; «Фінанси і кредит» на «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Економіка підприємства» на «Економіка»; «Обслуговування програмних систем і комплексів» на «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Сьогодні 240 студентів відділення здобувають кваліфікацію відповідно до обраних ними  напрямків підготовки та спеціальностей.

На економічному відділенні коледжу працюють викладачі з великим стажем педагогічної роботи та високим науково-теоретичним рівнем підготовки.

До навчального процесу залучаються також спеціалісти-практики, працівники аудиторської служби, податкової інспекції, банків, казначейства, а також представники професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, з якими коледж має укладені угоди про співпрацю.

На відділенні працюють  спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, з них  8 осіб мають педагогічне звання викладач-методист, 1 викладач має науковий ступінь доктора технічних наук та вчене звання професора, 3 викладачі - науковий ступінь кандидата технічних наук, 1 – фізико-математичних наук, 1 історичних наук, 2 – економічних наук.

За останні роки розширилась навчально-матеріальна база відділення. Проведена значна робота щодо обладнання нових та переобладнання існуючих кабінетів, повністю оновлено комп’ютерну базу. З метою максимального наближення практичної підготовки до реальних умов діяльності підприємства в ринковій економіці проводиться навчальна практика, де студенти мають нагоду закріплювати свої теоретичні знання практичними навиками роботи спеціаліста-бухгалтера, фінансиста, економіста та програміста.

Технологічна практика студентів відбувається на сучасних підприємствах різних форм власності, організаціях, установах, освіти, охорони здоров’я,  культури, підприємствах, торгівлі і органах державного управління.

На економічному відділенні традиційно проводяться тижні  циклових комісій економічних, обліково-фінансових, програмування, інформатики та інформаційних технологій, серед численних заходів: науково-практичні конференції, зустрічі з провідними спеціалістами, виставки студентських робіт, конкурси професійного спрямування.

Педагогічний колектив економічного відділення постійно працює над підвищенням фахового рівня підготовки молодших спеціалістів, допомагає студентам набути професійного досвіду, формує риси моральної, трудової, економічної культури.

         Випускники економічного відділення  після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

  • за спеціальністю "Економіка": можуть здійснювати планово-управлінську, фінансову діяльності в галузі економіки, на виробництві,  у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахових спрямувань.

Випускники знаходять застосування своїм знанням і на виробництві, і в  бізнесі, і у фінансові сфері, і у науці. Але, за статистикою, близькою 50 %  віддають перевагу праці у банках або консалтингових компаніях. Економісти були і залишаються найбільш конкурентними фахівцями на ринку праці з високою заробітною платою.

  • за спеціалтністю "Фінанси, банківська справа та страхування": можуть працювати на підприємствах різних форм власності, у страхових компаніях, бюджетних організаціях, аудиторських фірмах, банках.

В останні роки ці спеціальності отримали статус найпрестижніших. Висококваліфікованих спеціалістів-фінансистів потребують державні, комерційні, банківські структури, організації та установи споживкооперації податкової служби, інвестиційні, страхові компанії.

Фінансист повинен вміти   раціонально розпоряджатися коштами, правильно визначити нарахування податків, активно діяти у сфері фінансових ринків, захищати  заощадження  від  інфляції.

  • за спеціальністю "Облік і оподаткування": можуть працювати на підприємствах різних форм власності, бюджетних і податкових органах.

Випускники працевлаштовуються на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.

Професія бухгалтера, фінансиста, економіста вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії . Здійснювати обліково–фінансову, аналітичну і управлінську діяльність згідно з вимогами сьогодення можуть тільки висококваліфіковані фахівці.

  • за спеціальністю "Комп`ютерні науки, та інформаційні техноглогії": на ІТ- підприємствах, науково-дослідницьких центрах,  організаціях , які в структурі мають відділи програмістів (або штатну одиницю).

Програміст - це творча професія, попит на ринку, висока заробітна  плата. Перш за все, програміст повинен мати  терпіння та витримку. Це абсолютно незамінні якості в його роботі. Програмування  - галузь яка бурхливо розвивається, тому потрібно вміти швидко адаптуватися і постійно вивчати щось нове.

Отже, Надвірнянський коледж Національного транспортного університету пропонує великий вибір економічних спеціальностей, які дають  старт у професійному становлені майбутнього фахівця з економіки. 

JoomShaper