Циклова комісія іноземних мов

 

Якщо ви розмовляєте з людиною мовою, яку він розуміє, ви звертаєтеся до його розуму.

Якщо ви розмовляєте з ним на його мові, ви звертаєтеся до його серця

 Нельсон Мандела

Розширення міжнародних зв’язків України та її інтеграція до європейської та світової спільноти є реальністю сьогодення. За таких умов усе більше уваги приділяється вивченню іноземної мови, причому це стосується усіх сфер життя, де іноземна мова є ключем для розвитку міжнародних відносин, проведення наукових конференцій, культурного обміну між представниками різних країн та обміну інформацією. Освіта повинна своєчасно, мобільно, оперативно відповідати на виклики сьогодення. Час змінює парадигму контенту освітнього процесу. Особливо великі вимоги висуваються до знання іноземних мов, адже їм відводиться важлива роль у  євроінтеграційних процесах.

Знання мов розширює світогляд кожної людини, збільшує діапазон її можливостей, сприяє її культурній, соціальній, професійній адаптації й реалізації.
Важливість цих завдань усвідомлюють викладачі циклової комісії філологічних дисциплін, які викладають німецьку, англійську, польську мови, адже вони  об’єднані спільною метою: створити комфортне лінгвістичне освітнє середовище, що дозволить студентам сформувати необхідні компетентності,  в першу чергу, професійні і комунікативні.

Координує роботу викладачів, серед яких досвідчені педагоги й молоді фахівці, голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист, Дем’янчук Олеся Віталіївна. 

Сучасний світ швидко оновлюється,  освітній простір не має права відставати від вимог світової спільноти. Новітні технології навчання у поєднанні з традиціями класичної педагогіки  є запорукою якісних знань студентів, тому що  якою надсучасною не була б техніка, вона не здатна повністю замінити слово педагога.

Рівень викладацької майстерності підтверджують обласні методичні об’єднання, які неодноразово проводилися комісією викладачів іноземних мов на базі навчального закладу, перемоги студентів на обласних та регіональних олімпіадах знавців іноземної мови.

Методичний доробок викладачів комісії складається з різних видів та форм роботи: круглі столи, науково-теоретичні та науково-практичні конференції, олімпіади, вікторини, конкурси педагогічної майстерності. Вони сприяють підвищенню рівня професійної майстерності і викладачів, і студентів, соціалізації, професіоналізації майбутніх фахівців.

Їх тематика дає можливість студентам всіх курсів долучитися до пошуково- та науково-дослідницької роботи, узагальнити  набуті теоретичні та практичні уміння й навички, збагатитися досвідом роботи провідних педагогів. Крім загальної проблеми, над якою працюють всі викладачі коледжу, кожен член комісії удосконалює свої теоретичні знання і практичну майстерність з певної проблеми. Не залишається поза увагою викладачів і невід’ємна складова  педагогічної діяльності – виховна робота. Професійна спрямованість цієї роботи проходить червоною ниткою у проведенні декади комісії філологічних дисциплін.

  

  

Студенти із задоволенням беруть участь у літературних вечорах, конкурсах художньої самодіяльності, екскурсіях, диспутах, надаючи перевагу активним видам та формам роботи. Щоденна робота об’єднує наші спільні зусилля, спрямовані на реалізацію поставленої мети, об’єднує нас, досвідчених педагогів та молодь,  не даючи зупинятися на досягнутому, – така вже сутність нашої діяльності…

  

Головною метою навчання іноземних мов у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ» є підготовка майбутніх спеціалістів до практичного володіння іноземними мовами з професійно-орієнтованим спрямуванням. Опанування іноземними мовами розглядається як набуття студентами комунікативної компетенції для практичного користування певною іноземною мовою, а саме: працювати з відповідною іншомовною літературою зі своєї спеціальності, листуватися з іноземними партнерами, брати участь у ділових тощо. Філологи переконані: ефективне використання інтерактивних методів навчання (рольова гра, ділова імітаційна гра, прес-конференція, мозкова атака, дискусія, метод проектів, заняття-екскурсія, заняття-бесіда, заняття-диспут, робота в парах, малих  групах) дають бажані результати. Наслідком такої роботи є розширення словникового запасу студентів, зростання комунікативної активності, підвищення інтересу до процесу навчання.

  


Основні напрями роботи

 • розвиток інтелекту, ерудиції студентів;
 • пошук нестандартного вирішення мовленнєвих ситуацій;підготовку студентів до проведення методичного тижня ЦК;
 • розвиток вмінь студентів працювати з додатковою літературою, картотеками, каталогами, Інтернетом;
 • проведення олімпіад з іноземних мов;
 • проведення відкритих виховних заходів («Галопом по Європі», «Акули бізнесу (інвестиційне шоу)», «Система освіти в Німеччині і США», «Визначні  німецькі  винахідники  та вчені», «Подорож як засіб розвитку світогляду»,  «Все  починається  з  любові»,  «Гроші в сучасному світі», «В  здоровому  тілі  –  здоровий  дух», «Міжнародні виставки-ярмарки», «Поезія душі моєї», «Життя молоді в Україні і ФРН», «Подорож  Туманним  Альбіоном», «Музика в нашому житті»,; формування у студентів компетенцій у читанні і перекладі текстів професійного спрямування;
 • ефективне використання технологій формування професійних компетент-ностей сучасного фахівця засобами іноземної мови;
 • подолання психологічних проблем, що виникають в процесі вивчення іноземних мов;
 • результативне використання особистісно-орієнтованого підходу у навчальному процесі;
 • формування практичного володіння студентами мовленнєвими уміннями для здійснення іншомовного спілкування в аудіюванні, говорінні, читанні і письмі;
 • вдосконалення різноманітних форм і методів самостійної роботи студентів;
 • організація співпраці з викладачами спеціальних дисциплін в напрямку підготовки до виконання кандидатського мінімуму.

Члени

циклової комісії іноземних мов

Освітній процес на цикловій комісії забезпечують викладачі, що мають високу професійну компетентність, а саме: 

 

 

Чайковська Віра Ярославівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 1986 р. закінчила Чернівецький національний університет ім. Федьковича.

Спеціальність: романо-германські мови та література (німецька).

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Упродовж багатьох років виконувала обов’язки голови циклової комісії іноземних мов. Працює за послідовною та детально розробленою методикою інтерактивного навчання іноземної мови. На основі педагогічної діагностики здійснює індивідуалізацію навчально-виховної роботи на заняттях і під час позааудиторної роботи зі студентами. Працює над формуванням мовної особистості молодого спеціаліста, здатного до вирішення різноманітних комунікативних завдань.

Робота відзначена  грамотами відділу освіти Надвірнянської районної державної адміністрації, Івано–Франківської державної адміністрації, Надвірнянського коледжу НТУ.

Дисципліни, які викладає: «Німецька мова», «Німецька мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ» працює з 1994 року.

 

Ісопенко Наталія Йосипівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2004 р. закінчила Прикарпатський  університет імені В. Стефаника.

Спеціальність: мова і література (англійська).

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Досягає ефективність і якість роботи шляхом використання різноманітних форм і методів навчання, передових інноваційних технологій. Значну увагу приділяє індивідуальній роботі зі студентами, що дає можливість забезпечувати високу успішність з англійської мови, співорганізатор проведення у коледжі Всеукраїнських предметних олімпіад з англійської мови «Олімпус», «Грінвіч».

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ» працює з 2004 року.

 

 

Непеляк Уляна Василівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2000 р. закінчила Чернівецький національний університет ім. Федьковича.

Спеціальність: німецька мова та література.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої  категорії.

Працює над моделюванням інтерактивних методів навчання. Навчально-виховний процес спрямовує на практичне володіння іноземною мовою на побутовому та професійному рівнях. Вміло організовує професійне зростання студентів шляхом поєднання індивідуальних, групових та колективних форм роботи.

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ» працює з 2000 року.

 

 

Івасик Лілія Василівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2008р. закінчила Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника.

Спеціальність: мова і література (англійська).

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Застосовує в роботі зі студентами індивідуальні різнорівневі завдання. В позаурочний час працює над поглибленням знань з англійської мови. Велику увагу приділяє впровадженню інноваційних технологій: рольовій грі, дискусії, методу проектів і діловій імітації. Володіє педагогічною технікою, постійно вивчає передовий, педагогічний досвід.

Робота відзначена  грамотами відділу освіти Надвірнянської районної державної адміністрації, Івано – Франківської державної адміністрації, Надвірнянського коледжу НТУ.

Дисципліни, які викладає: «Англійська  мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ» працює з 2008 року.

 

 

Андрійович Любомир Іванович

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2008 р. закінчив Прикарпатський  університет ім. В. Стефаника.

Спеціальність: мова і література (англійська).

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Володіє педагогічними технологіями, вивчає і впроваджує передовий педагогічний досвід. При проведенні відкритих інтерактивних і інтегрованих занять демонструє ефективне використання в навчальному процесі новітніх технологій та інтерактивних методів навчання.

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ» працює з 2008 року.

 

Мельник Людмила Михайлівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2010 р. закінчила Прикарпатський  університет ім. В. Стефаника.

Спеціальність: англійська філологія.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Зарекомендувала себе як кваліфікований спеціаліст. Заняття, які проводить викладач, свідчать про високу теоретичну фахову підготовку. Здійснює теоретичну і практичну підготовку студентів з навчального курсу, забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм на рівні державних вимог, спіаворганізатор проведення у коледжі    Всеукраїнських предметних олімпіад з англійської мови  «Олімпус», «Грінвіч».

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ» працює з 2008 року.

 

 

Герасимчук Надія Миколаївна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2001 р. закінчила Прикарпатський  університет ім. В. Стефаника.

Спеціальність: мова і література (англійська).

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої  категорії.

Використовує особистісно орієнтовані технології, розширює пізнавальну активність студентів при проведенні занять і поза - аудиторних виховних заходів. Застосовує при проведенні занять мультимедійний проектор, комп’ютерне тестове опитування. Володіє сучасними формами і методами організації вивчення дисципліни, що дає змогу залучити всіх студентів до ефективної роботи.

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ» працює з 2001 року.

 

 

Андрейчук Тетяна Володимирівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2013 р. закінчила Чернівецький національний університет ім. Федьковича.

Спеціальність: мова та література (англійська).

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Маючи добрий теоретичний і практичний рівень підготовки, запроваджує в навчальний процес новітні інноваційні технології, зокрема технології навчання у малих групах.

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ» працює з 2013 року.

 

 

Мільчаковська Олександра Ярославівна

Посада: викладач.

Освіта: повна вища, у 2011 р. закінчила Прикарпатський  університет ім. В. Стефаника.

Спеціальність: мова та література (англійська).

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Постійно працює над підвищенням професійної майстерності, ознайомлюється з методичними новинками у методиці викладання. Залучає до навчання кожного студента, використовуючи при цьому диференційований підхід. На заняттях використовує роздатковий, дидактичний матеріал, аудіо матеріали.

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Стаж роботи: у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ»  працює з 2014 року.

 

JoomShaper