Циклова комісія філологічних та суспільних дисциплін

Якщо ти правильно обрав професію 

і вкладаєш у неї душу, то щастя само тебе знайде

В. Сухомлинський

Сучасний соціальний і економічний розвиток країни потребує від вищих навчальних закладів кваліфікованих спеціалістів, які повинні мати ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку з фаху, здатних постійно оновлювати здобуті знання і швидко адаптуватися до змін та корегувати професійну діяльність.  Українське суспільство, послуговуючись державною українською мовою у будь-яких сферах життя, прагне до високого рівня культури особистого і фахового мовлення. Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного виховання. Вона була і є важливою сферою впливу на національну свідомість молоді, ідентифікаційним кодом нації.

Головна мета роботи викладачів циклової комісії - підвищенні рівня мовленнєвої культури студентів та поліпшенні якості гуманітарної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально-економічних умовах. Своїм завданням вважаємо навчити студентів застосовувати набуті в школі знання з теорії і практики філологічних дисциплін для мовного та мовленнєвого вираження свого майбутнього фаху, формування громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу; виховання в студентської молоді національної самосвідомості, налаштованості на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, системи вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.

Робота циклової комісії також спрямована на підвищення психологічної культури молоді. Якісно підготовлені виховні заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності й зацікавленості студентів, сприяють формуванню їх мовленнєво-комунікативної компетентності, наукового світогляду, а також багатогранному самовираженню молодої людини в сучасному світі.

У Надвірнянському коледжі НТУ навчання і виховання студентів здійснюють такі викладачі циклової комісії суспільних та філологічних дисциплін: Дем'янчук О.В., Федак Т.І., Іроденко Т.Б., Юркевич Р.С., Грицюк Х.І., Жолобчук Г.М., Жолобчук О.Д., Цимбалюк І.Б.,  Багрійчук Н.В., Савчинець Г.Д., Божак Я.В., Паньків Л.І., Самборський Є.П., Свягла В.Ф.

Члени комісії працюють по двох напрямах діяльності: українська філологія та суспільні дисципліни, постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації навчання, активно впроваджують на заняттях інноваційні та інтерактивні технології, творче застосування яких сприяє поліпшенню навчання студентів, їхньої зацікавленості та успішності. Також у центрі уваги циклової комісії – індивідуальна робота викладачів зі студентами, зокрема вивчення та узагальнення досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій зі студентами з низьким рівнем знань тощо.

Під час навчання студенти мають можливість  заглиблюватися в атмосферу творчості, пошуку нового, виробляти нестандартні прийоми активізації пізнавальної діяльності – все це сприяє належній підготовці майбутнього висококваліфікованого фахівця.

Циклова комісія сприяє організації методичної роботи, проведення предметних тижнів, конференцій, олімпіад, конкурсів тощо. Неодноразово студенти коледжу були призерами Міжнародного конкурсу з української мови  ім. П. Яцика, мовно–літературного  конкурсу  ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнської олімпіади з української мови, олімпіади з історії України.

Оновлення змісту освіти підпорядковано меті формування у студентів національної самосвідомості, патріотизму, мовної грамотності, соціальної активності, загальної культури особистості.

Робота комісії та викладачів у напрямку реалізації методичної проблеми коледжу  «Забезпечення якості освіти фахівців шляхом упровадження інновацій комплексності в навчанні студентів» здійснюється  через реалізацію методичної проблеми комісії «Впровадження компетентісно орієнтованого підходу при вивченні циклу суспільно-філологічних дисциплін».

Проблемне питання циклової комісії філологічних дисциплін:«Інноваційні методи навчання та їх використання в умовах підготовки до змішаного навчання в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

 

Викладачі комісії своєю енергійністю, творчістю, ерудованістю, цілеспрямованістю та послідовністю у досягненні основної стратегії, постійно удосконалюють викладання фахових дисциплін, впроваджують інноваційні технології навчання, використовують у навчально–виховному процесі інтерактивні методи навчання,  ігрові технології, хмарні технології, впроваджують в систему занять відеоінформації за допомогою комп’ютерних технологій; формують професійну конкурентоспроможність майбутніх фахівців різних спеціальностей.

Сьогодні це автори наукових статей, учасники конференцій, семінарів, круглих столів; навчальних програм, методичних рекомендацій та розробок зі фахових дисциплін, керівники гуртків, куратори академічних груп, завідувачі кабінетами, організатори творчих зустрічей, відкритих занять, майстер-класів, ділових ігор.

 

Про циклову комісію

 

JoomShaper