029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Спеціальність - 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

 

 

В умовах сучасного комп’ютеризованого суспільства, стрімкого розвитку інформаційних технологій особливої ваги на ринку праці набувають спеціалісти, які володіють комплексом знань та навичок щодо використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.

Саме фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи заповнює відчутну прогалину у сфері документознавчо-інформаційних кадрів у інфраструктурі нашої держави, що відкриває один з резервів для подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин та поліпшення рівня управління виробництвом. Його соціальна роль та професійне призначення визначаються необхідністю розробки, впровадження та забезпечення чіткого функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування й роботи з документною інформацією на основі використання сучасних автоматизованих технологій.

Однією з основних фахових компетентностей спеціальності є здатність розуміти та використовувати закономірності розвитку інформаційної сфери з метою організації ефективного управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю. Робота викладачів спеціальності спрямована  на формування  вміння застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі документознавства, архівознавства, бібліотекознавства.

Освітня програма підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи передбачає, що майбутній працівник цієї галузі в змозі розробити, впровадити та забезпечити функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування й роботи з документною інформацією на основі використання сучасних автоматизованих технологій (складання, опрацювання й оформлення документів, реєстрація, облік руху, контроль виконання, довідково-інформаційна робота, зберігання і т.д.). Він в змозі також брати участь в постановці завдань проектування, експлуатації і вдосконалення новітніх інформаційних технологій, що будуються на застосуванні комп’ютерної техніки, проектуванні й актуалізації баз і банків даних.

Випускники спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» вміють:

 • підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації;
 • впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів та послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів бібліотек та архівів;
 • використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, архіви, електронні бібліотеки, тематичні бази даних;
 • застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів;
 • використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва;
 • спілкуватися, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов;
 • вести документаційне обслуговування засідань, нарад, презентацій, переговорів;оформлювати документи: з кадрово-контрактових питань, організаційно-розпорядчої та інформаційно-довідкової діяльності, документи за   зверненням громадян, первинні та облікові документи;
 • організовувати   приймання матеріалів і документів,   їх реєстрацію та облік, а також контроль за виконанням документів, доручень;
 • застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення завдань спеціальності.

Галузі діяльності випускників ВНЗ за означеною спеціальністю – освіта, культура, наука, державне управління, народне господарство, ЗМІ.

Сфера професійної діяльності – це управління на рівні держави, галузі, установи, народне господарство, загальноосвітні та інші навчальні заклади, невиробнича сфера, інформаційна діяльність, радіо, телебачення, громадські організації.

Основні напрями професійної діяльності фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи – це діловодська, кадрова, організаційно-управлінська, консультаційна, референтська, інформаційно-аналітична та архівна. За умов набуття відповідного досвіду фахівці можуть адаптуватись до таких суміжних напрямків діяльності як маркетингова, рекламна, книгорозповсюджувальна, бібліотечно-бібліографічна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна тощо.

Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи може займати такі посади:

 • керівник апарату місцевих органів державної влади (завідувач відділу, завідувач сектора апарату);
 • керівник функціонального підрозділу;
 • керівник адміністративного підрозділу (завідувач секретаріату, завідувач канцелярії);
 • керівник підрозділу кадрів і трудових відносин (начальник відділу кадрів);
 • директор малого підприємства (у сфері інформаційної діяльності);
 • менеджер інформації, менеджер з добору, забезпечення і використання персоналу);
 • фахівець у галузі бібліотечної справи;
 • референт;
 • музеєзнавець;
 • архівознавець;
 • менеджер з реклами;
 • організатор справочинства.
JoomShaper