Циклова комісія обліково-фінансових та економічних дисциплін

Найдосвідченіший педагог ніколи 

не повинен спинятися на досягнутому, 

бо якщо нема руху вперед, 

то неминуче починається відставання. 

В.О. Сухомлинський

Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи в коледжі є циклова комісія обліково-фінансових та економічних дисциплін. Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки фахівців, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. Для досягнення цієї мети циклова комісія працює в таких напрямах:

  • впровадження інформаційно-комунікативних технологій навчання;
  • удосконалення методичної роботи кожного викладача - члена комісії;
  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
  • вдосконалення навчально-матеріальної бази;
  • розробки методичних рекомендацій з використання технологій дистанційної та змішаної форм  навчання;
  • ефективна організація самостійної роботи студентів;
  • удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії. 

Методична робота викладачів циклової комісії обліково-фінансових та економічних дисциплін носить системний, цілеспрямований характер. На основі аналізу роботи за попередні роки та з урахуванням завдань, що стоять перед закладом освіти, виробляються основні напрями, формулюється проблема, над якою комісія працює протягом року. 

Викладачі циклової комісії розробляють та впроваджують в освітній процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього процесу, методики викладання дисциплін економічного циклу із застосуванням прогресивних педагогічних технологій. 

Циклова комісія здійснює керівництво пошуково-дослідницькою роботою викладачів і студентів. Науково орієнтоване навчання, як перспективний напрям розвитку освіти, переносить акценти із засвоєння знань на їх здобування. Організація дослідницької діяльності студентів у процесі професійної підготовки вимагає від них певного рівня сформованих умінь проводити експерименти і вирішувати неординарні завдання і задачі. Пошукова робота передбачає вирішення науково-дослідницьких проблем у ході підготовки курсових робіт.  Важливе значення для формування таких умінь має робота студентів  у Клубі економічних знань, що сприяє згуртуванню студентської молоді в пошуку шляхів вирішенні актуальних питань у сфері економіки, фінансів, обліку. 

Індивідуальний підхід та врахування особливостей кожного студента - один з ключових принципів роботи циклової комісії. Методика індивідуального підходу ґрунтується на пристосуванні форм і методів педагогічної взаємодії до індивідуальних особливостей з метою забезпечення запроектованого рівня розвитку особистості. Індивідуальний підхід створює найсприятливіші можливості для розвитку пізнавальних сил, активності, здібностей кожного студента.

Циклова комісія бере участь у виховній роботі навчального закладу. Викладачі циклової комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, виховання громадянської позиції, шанування українських традицій, формування багатогранної та цілеспрямованої особистості студента.

Ефективність підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від рівня педагогічного професіоналізму викладацького складу. Перехід від знань до професійної підготовки спеціалістів ставить неординарні вимоги до особистості викладача. Розвиток фахового молодшого бакалавра, професійно-компетентного, умілого керівника, ініціативного, творчого, ділового, який володіє особливостями економічних взаємовідносин, незалежного, досвідченого, самостійного, може здійснити тільки такий педагог, який має вищезазначені якості та систематично розвиває їх у собі.

Викладачі циклової комісії постійно проводять відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; гурткову роботу, спрямовану на формування творчого, мислячого фахівця в галузі економіки, фінансів та бухгалтерського обліку; позааудиторні заходи – олімпіади, науково-практичні конференції, конкурси з імітацією функцій бухгалтера/працівника банку; виставки творчих та пошуково-дослідницьких робіт студентів; тижні циклової комісії/фаху, зустрічі з фахівцями  підприємств області тощо.


Висока кваліфікація педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп'ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки, обліку та фінансів, здатних утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці.

Професія бухгалтера, фінансиста, економіста вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. Здійснювати обліково-фінансову, аналітичну і управлінську діяльність згідно з вимогами сьогодення можуть тільки висококваліфіковані фахівці.

Викладачі комісії – професіонали своєї справи, кваліфіковані фахівці, які якісно організовують освітній  процес, володіють методикою викладання та інноваційними технологіями навчання.

 

Про циклову комісію

JoomShaper