Циклова комісія обліково-фінансових дисциплін

Найдосвідченіший педагог ніколи 

не повинен спинятися на досягнутому, 

бо якщо нема руху вперед, 

то неминуче починається відставання. 

В.О. Сухомлинський

Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи є циклова комісія обліково-фінансових дисциплін. Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки фахівців, здатних у сучасних соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює таким шляхом:

  • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
  • удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;
  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
  • вдосконалення навчально-матеріальної бази;
  • розробки методичних рекомендацій з використання технологій дистанційної та змішаної форм  навчання;
  • ефективної організації самостійної та індивідуальної  роботи студентів;
  • удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії. 
  • ефективної організації практичного навчання на сучасних базах.

Методична робота викладачів циклової комісії обліково-фінансових дисциплін носить системний, цілеспрямований характер. На основі аналізу роботи за попередні роки і з урахуванням завдань, що стоять перед закладом освіти, виробляються нові  напрями, формулюється проблема, над якою комісія працює протягом року. 

Викладачі циклової комісії розробляють та впроваджують в освітній процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього процесу, методики викладання професійно-орієнтованих дисциплін із застосуванням прогресивних педагогічних технологій. 

Циклова комісія здійснює керівництво пошуково-дослідницькою роботою викладачів і студентів. Науково-орієнтоване навчання, як перспективний напрям розвитку освіти, переносить акценти із засвоєння знань на їх здобування. Організація дослідницької діяльності студентів у процесі професійної підготовки вимагає від них певного рівня сформованих умінь проводити дослідження і вирішувати дослідницькі завдання і задачі. Пошукова робота передбачає вирішення науково-дослідницьких проблем у ході виконання курсових робіт..  Важливе значення для формування дослідницьких вмінь має робота студентів  в Клубі економічних знань, що сприяє згуртуванню студентської молоді у пошуку шляхів вирішенні актуальних питань у сфері фінансів, страхування,  обліку та оподаткування. 

Індивідуальний підхід та врахування особливостей кожного студента - один з ключових принципів роботи циклової комісії. Методика індивідуального підходу ґрунтується на пристосуванні форм і методів педагогічної взаємодії до індивідуальних особливостей з метою забезпечення запроектованого рівня розвитку особистості. Індивідуальний підхід створює найсприятливіші можливості для розвитку пізнавальних сил, активності, здібностей кожного студента.

Циклова комісія бере участь у виховній роботі навчального закладу. Викладачі циклової комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, виховання громадянської позиції, шанування українських традицій, формування багатогранної та цілеспрямованої особистості студента.

Ефективність підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від рівня педагогічного професіоналізму викладацького складу. Перехід від знань до професійної підготовки спеціалістів ставить неординарні вимоги до особистості викладача. Формування фахового молодшого бакалавра, професійно-компетентного, умілого керівника, ініціативного, творчого, ділового, який володіє особливостями  взаємовідносин в сфері фінансів, обліку та оподаткування та страхування, незалежного, знаючого, самостійного, може здійснити тільки такий педагог, який сам бездоганно володіє вищезазначеними якостями та систематично розвиває їх у собі.

Викладачі циклової комісії постійно проводять заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; гурткову роботу, спрямовану на формування творчого, мислячого фахівця в галузі фінансів, страхування, обліку та оподаткування; позааудиторні заходи – науково-практичні конференції, конкурси з імітацією функцій бухгалтера/працівника банку; виставки творчих та пошуково-дослідницьких робіт студентів; тижні циклової комісії/фаху, квести, брифінги із стейкхолдерами, зустрічі зі студентами – «Ранкова кава з експертами».

Висока кваліфікація педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп'ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців з обліку та фінансів, здатних утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці.

Професія бухгалтера, фінансиста вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії . Здійснювати обліково–фінансову, аналітичну і управлінську діяльність згідно з вимогами сьогодення можуть тільки висококваліфіковані фахівці.


Викладачі комісії – професіонали своєї справи, кваліфіковані фахівці, які якісно організовують освітній процес, володіють методикою викладання та інноваційними технологіями навчання. 

 

 

Про циклову комісію

JoomShaper