Циклова комісія програмування та інформатики

 

Висока професійність викладацького складу циклової комісії є гарантом підготовки фахівців високої кваліфікації - здатних конкурувати на сучасному ринку праці та самореалізуватись у відповідній ІТ-галузі.

Колективом циклової комісії інформаційних технологій та програмування розроблена концепція розвитку спеціальності «Обслуговування програмних систем і комплексів» на 2017-2022 рр. Концепція складена з урахуванням Концепції розвитку професійної освіти й навчання в Україні.

Метою подальшого розвитку є нарощування науково-педагогічного потенціалу ЦК, усунення причин, що уповільнюють її адаптацію до соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграцію в європейський і світовий освітній й науковий простір, посилення роботи у сфері формування якісного науково-педагогічного потенціалу, розвиток партнерських відносин із спорідненими цикловими комісіями інших коледжів та кафедрами даного спрямування вищих навчальних закладів України.

У процесі розробки концепції враховувалися стратегії, що визначають її цілі, принципи і напрями діяльності, організацію і методи вирішення конкретних учбових, дослідницьких (наукових) і методичних завдань:

1) особистісно-професійна, яка означає, що тільки потужний особистісно-професійний потенціал професорсько-викладацького складу здатен сформувати потенціал майбутніх фахівців;

2) креативно-евристична, що виявляється у постійному творчому пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки компетентних фахівців в галузі ІТ-технологій та програмування.

3) взаємодії та співробітництва, що реалізується на рівні ЦК. Між викладачами на рівні коледжу: між ЦК «програмування» та іншими ЦК і підрозділами коледжу, між викладачами і студентами; на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших ВНЗ, науково-дослідними установами та провідними ІТ-компаніями області.

Основна мета ЦК:

задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців високої кваліфікації, які володіють теоретичними знаннями й практичними уміннями роботи з сучасним програмним забезпеченням, засобами комп’ютерних технологій, навичками їх ефективно застосовувати у навчальному процесі.

Дана мета може бути досягнута на основі:

  • збільшення інтелектуального потенціалу ЦК, розвитку наукової бази ЦК, підвищення кваліфікації та професіоналізму викладацького складу;
  • впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, застосування прогресивних освітніх технологій;
  • співпраці із стратегічними партнерами (в даному випадку мова йде про угоди з ІТ-компаніями, щодо проходження виробничої та переддипломної практики, інформаційна підтримка та тісна співпраця).

Мета та завдання ЦК можуть бути реалізовані в процесі освітньої діяльності наступними заходами:

1. Удосконалення змісту робочих навчальних планів дисциплін професійної і практичної підготовки з урахуванням професійної спрямованості їх викладання. Зміст і структура дисциплін повинні, в більшій мірі, враховувати специфіку майбутнього фаху, результати наукових досліджень в даній галузі діяльності, а також державні нормативно-правові документи та нормативи МОН України.

2. Удосконалення навчальних планів і програм навчальних дисциплін з урахуванням актуальних проблем функціонування та розвитку даної галузі на ринку праці.

3. Наповнення навчальних програм результатами вітчизняних і зарубіжних наукових і дидактичних розробок.

4. Постійне оновлення програм навчальних дисциплін з урахуванням сучасних вимог й актуальності.

5. Адаптація програм навчальних дисциплін до вимог вищої освіти Європи.

6. Участь викладачів ЦК у науково-методичних конференціях і семінарах для вивчення й узагальнення шляхів розвитку професійної освіти у навчальних закладах МОН України.

7. Забезпечення цілеспрямованої підготовки майбутніх фахівців в інформаційному освітньому середовищі на основі інформаційно-комунікаційних технологій, засобів мультимедіа, глобальної мережі Internet, мобільних технологій, комплексу професійно-орієнтованих завдань, методів професійної діяльності при проходженні навчальних та виробничих практик.

8. Застосування у процесі навчання інтерактивних методів і форм навчання (проекти, комп’ютерне моделювання, інформаційні ресурси); засобів комп’ютерних технологій на основі сучасного програмного забезпечення технологій мультимедіа (відеолекції та презентації); глобальної мережі Internet; а також урахування індивідуального навчання студентів на основі сукупності традиційних і сучасних інформаційних технологій, тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навички практичної роботи у студентів..

9. Постійний моніторинг навчального програмного забезпечення і вдосконалення змісту фахових (спеціалізованих) дисциплін з професійної і практичної підготовки.

10. Підготовка до друку і видання підручників і навчальних посібників з дисциплін ЦК, а також підготовка до перевидання тих матеріалів, що отримали широке визнання у студентів і викладачів.

11. Розробка підручників з дисциплін професійної і практичної підготовки, що відповідає моделі підготовки техніка-програміста.

12. Розробка та моніторинг актуальної навчально-методичної літератури для самостійної позааудиторної роботи студентів з використанням технологій дистанційного навчання.

13. Розробка та вдосконалення вже існуючих електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК) з усіх дисциплін ЦК, на основі інформаційно-комунікаційних та Інтернет-технологій.

14. Подальший розвиток сайту ЦК та коледжу загалом із розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів з регулярним їх оновленням та доповненням, що дозволяють проводити навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

15. Розвиток індивідуальних форм методичної роботи: стажування, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіти.

16. Активізація використання в навчальному процесі сучасних досягнень науки і техніки, інформаційно-комунікаційних технологій і навчального програмного забезпечення, новітньої навчальної та науково-методичної літератури.

17. Організація ефективної системи керівництва і надання кваліфікованої допомоги студентам під час підготовки курсових і дипломних робіт

18.  Проведення на регулярних науково-методологічних семінарів і науково-практичних конференцій, на які запрошуються студенти інших вищих учбових закладів та коледжів.

19 Розвиток партнерських відносин проведення спільних наукових семінарів та тренінгів з представниками як наукових структур, так і практиків з ІТ-компаній.

20. Залучення кращих студентів до участі в науковій роботі ЦК з урахуванням їх специфіки навчання та майбутньої професійної спрямованості.

21. Розвиток кадрового потенціалу ЦК, стимулювання підвищення кваліфікації кадрів.

 

Склад комісії програмування та інформатики

  

        Гринчишин Тарас Михайлович

Посада: голова циклової комісії програмування та інформатики, викладач

Освіта: повна вища, закінчив Івано-Франківський Національний університет нафти і газу в 2002 році

Спеціальність: “Системи управління і автоматики”.

Кваліфікаційна категорія: кандидат технічних наук, викладач вищої категорії.

Дисципліни, які викладає: “Технологія захисту інформації”, “Операційні системи”, ”Організація баз даних і знань”, “Адміністрування програмних систем і комплексів”, “Тестування програмних систем і комплексів”,“Вступ до спеціальності”, “Розробка клієнт-серверних застосувань”, “Комп’ютерні мережі”, “Програмне забезпечення інформаційних систем”, "Впровадження та експлуатація програмного забезпечення інформайційних систем”, “Програмне забезпечення інформаційних систем".

Стаж роботи - в коледжі працює з 2015 року

Науково-метрична інформація:

Николайчук Ярослав Миколайович

Посада: викладач

Освіта: Спеціаліст (1967 р.), електрифікація та автоматизація видобутку, транспортування та зберігання нафти і газу; 

Львівський політехнічний інститут, к.т.н. (1980 р.), елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування, д.т.н. (1989 р.), елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування, професор кафедри автоматизованого управління (1993 р.);
Івано-Франківський інститут нафти і газу, директор Карпатського державного центру інформаційних засобів і технологій Національної академії наук України (1994 р.);
Дійсний член Української академії національного прогресу (1995 р.); Завідувач кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем (1999 р.), заступник директора інституту комп'ютерних інформаційних технологій з наукової роботи (2000 р.);
Керівник 15 захищених кандидатських дисертацій, консультант 1 захищеної докторської дисертації, член ІЕЕЕ (2000 р.);
Заступник голови спеціалізованої вченої ради К58.082.02 при ТАНГ (нині ТНЕУ) (2002 р.).

Кваліфікаційна категорія: Доктор технічних наук

Дисципліни, які викладає: “Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів ”.

Стаж роботи - в коледжі працює з 2015 року

Науково-метрична інформація:

 

  Волинський Орест Ігорович

Посада: викладач

Освіта: повна вища, закінчив Тернопільський національний економічний університет в 2009 році

Спеціальність: “Спеціалізовані комп’ютерні системи”

Кваліфікаційна категорія: кандидат технічних наук, викладач вищої категорії. Активно займається науково-методичною роботою, в результаті опубліковано 55 науково-методичних праць, з яких 9 у фахових виданнях України, 9 в іноземних науково метричних базах та отримано 5 патентів України, а також, є співавтором 6 методичних вказівок до лабораторних та практичних занять, а також 1 конспекту лекцій - 3 колективні монографії і 2 з них на англійській мові. Також займається науковою роботою у галузі проектування спеціалізованих комп’ютерних систем та розробкою спецпроцесорів на основі системи залишкових класів теоретико-числового базису Крестенсона.

Дисципліни, які викладає: “Інструментальні засоби візуального програмування”, “Тестування програмних систем і комплексів”, “Програмне забезпечення інформаційних систем”, "Впровадження та експлуатація програмного забезпечення інформайційних систем”.

Стаж роботи - в коледжі працює з 2019 року

Науково-метрична інформація:

Грига Володимир Михайлович

Посада: викладач

Освіта: повна вища, закінчив Національний університет “Львівська політехніка” в 2004 році

Спеціальність: “Спеціалізовані комп’ютерні системи”

Кваліфікаційна категорія: к.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Дисципліни, які викладає: “Об’єктно-орієнтоване програмування”.

Стаж роботи - в коледжі працює з 2015 року

Науково-метрична інформація:

Дудишин Ігор Володимирович

Посада: викладач

Освіта: повна вища,  закінчив Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника в 1994 році

Спеціальність: «Фізика та інформатика»

Кваліфікаційна категорія: викладач-методист, викладач вищої категорії

Дисципліни, які викладає: “Інформатика і комп’ютерна техніка”, Обчислювальна техніка”, Обчислювальна техніка і програмування”, “Алгоритмізація та програмування”.

Стаж роботи - в коледжі працює з 1995 року

 

Олійник Галина Ярославівна

Посада: викладач

Освіта: повна вища,  закінчив Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича у 1993 році

Спеціальність: «Математика»

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач - методист.

Дисципліни, які викладає: “Комп’ютерна техніка та інформаційні технології”, “Теорія алгоритмів”, “Інформатика”, Технічна підтримка ІТ-користувача”.

Стаж роботи - в коледжі працює з 1993 року

Ілько Михайло Васильович

Посада: викладач

Освіта: повна вища,закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя у 2013 році.

Спеціальність: «Інформаційні управляючі системи та технології». 

Кваліфікаційна категорія: викладач І категорії.

Дисципліни, які викладає: "Технологія створення програмних продуктів”, “Інструментальні засоби візуального програмування”, “WEB-технології і WEB дизайн”

Стаж роботи - в коледжі працює з 2013 року.

 

Борко Віктор Ярославович

Посада: викладач

Освіта: повна вища, закінчив Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу у 2003 році

Спеціальність: «Системи управління і автоматики»

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Дисципліни, які викладає:  “Комп’ютерна графіка”, “Організаційна техніка”, “Інформаційно-пошукові системи”, “Системи управління базами даних”

Стаж роботи - в коледжі працює з 2003 року.

Пирин Орест Васильович

Посада: викладач

Освіта: повна вища, закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

Спеціальність: «Математика»

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії

Дисципліни, які викладає: “Основи інформатикии і комп’ютерної техніки”, “Інформатика і комп’ютерна техніка”, “Інформатика”.

Стаж роботи - в коледжі працює з 1991 року.

 

JoomShaper