Циклова комісія юридичних дисциплін

Циклова комісія юридичних дисциплін об’єднує 15 викладачів, серед яких юристи-практики, службовці та викладачі вищої категорії.

Навчаючи студентів, викладачі використовують інноваційні технології, зокрема інформаційні, дистанційне навчання та інтерактивні методи,  як-от: роботу в малих групах, мозковий штурм, випереджувальне навчання, технологію формування творчої особистості, диференційоване дослідження, евристичні бесіди, моделювання проблемних ситуацій,  мікрофон, дослідницько-пошукову роботу, ажурну пилку, займи позицію, проблемно-рефлексивний діалог, дискусії, дебати.

Розроблено методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної роботи, до виконання курсових робіт, підготовки до комплексного державного екзамену за фахом, проходження навчальної та виробничої практик, завдання поточного і підсумкового контролю для електронного тестування студентів з використанням комп’ютерних програм.

У роботі використовуються сучасні інформаціно-технічні засоби навчання: комп’ютери, мультимедійні проектори.

На базі юридичного відділення функціонує кабінет «Комп’ютерні технології в юридичній практиці» для проведення практичних занять і тестування навчальних досягнень студентів в галузі інформаційних технологій в юриспруденції.


Разом зі студентами викладачі беруть участь у наукових конференціях Національного транспортного університету. Щорічно проводяться олімпіади серед обдарованих студентів, конкурси на кращу курсову роботу. До роботи  в дискусійному клубі «Істина» під керівництвом викладача юридичних дисциплін Якубіва В. В. залучені найактивніші студенти.

Дисципліни «Правознавство», «Транспортне право», «Основи митного законодавства», «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності», «Фінансове право» входять до навчальних планів підготовки молодших спеціалістів технічного і економічного спрямування.


Зараз циклова комісія працює над проблемним питанням  «Розвиток у студентів здатності до самоосвіти та мотивації до навчання в процесі інтеграції очної та дистанційної форм навчання».

З цією метою робота  циклової комісії проводиться в таких напрямках:

  • розвиток здібностей студентів до науково-пошукової роботи у галузі юриспруденції;
  • удосконалення практичних навичок студентів під час проведення занять;
  • диференційований підхід до студентів з низьким рівнем навчальних досягнень;
  • активізація пізнавальної активності студентів на лекційних заняттях шляхом  використання інноваційних технологій, зокрема інформаційних;
  • розвиток критичного мислення в студентів при вивченні міжнародного публічного права;
  • застосування технологій проєктів як засобу формування правової компетентності студентів;
  • застосування методу кейс-стаді в процесі викладання юридичних дисциплін.

Викладачі циклової комісії юридичних дисциплін беруть активну участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Олійник М.Б. – учасниця IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Міжнародне право» (м. Одеса), Срібна Б.Р. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток соціальних комунікацій та правове регулювання модернізації освіти в контексті євроінтеграції України» (м. Івано-Франківськ).

На базі юридичного відділення проведені проблемно-наукові міжгалузеві конференції «Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства», «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління (ISCM-2020), у якій активну участь взяли викладачі циклової комісії юридичних дисциплін.

 

Про циклову комісію

JoomShaper